Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Nam Úc

Vietnamese Community in South Australia

Lịch sử và Cơ Cấu

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Nam Úc được thành lập từ năm 1978 khi làn sóng  người Việt tị nạn bỏ nước ra đi tìm tự do để trốn tránh chế độ độc tài Cộng Sản.

Cộng Đồng được thành hình lúc ban đầu là để giúp đở người tị nạn mới đến định cư tại Nam Úc. Qua thời gian dần dần cộng đồng phát triển lớn mạnh, do nhu cầu xã hội để thích ứng với cuộc sống trên đất mới, các dịch vụ phúc lợi cũng được tăng thêm để phục vụ cho đồng hương và các sắc tộc bạn.

Bản nội Qui Của Cộng Đồng phân ra bốn lãnh vực chuyên biệt để điều hành như sau :

  1. Văn phòng Phúc Lợi
  2. Trường Việt Ngữ Cộng Đồng
  3. Chương trình chăm sóc học sinh lúc nghỉ học
  4. Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng

Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng có trách nhiệm tuyển dụng nhân sự làm việc cho tất cả các lãnh vực nêu trên.

Việc điều hành các lãnh vực chuyên biệt trên đây thuộc các giám đốc do Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng tuyển chọn. Các giám đốc điều hành công việc dựa theo bản điều lệ được qui định của mỗi lãnh vực.

Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng

Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng NVTD/NU được bầu cử mỗi 2 năm một lần sau kỳ tu chỉnh năm 1984.

Nhiệm kỳ của các vị chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Nam Úc:

Nhiệm kỳ 1 – (1978 – 1979) : Ông Nguyễn Văn Tươi
Nhiệm kỳ 2 – (1979 – 1980) : Ông Dương Nguyên
Nhiệm kỳ 3, 4, 5 – ( 1980 – 1984) : Ông Trần Văn Nhu
Nhiệm kỳ 6,7 – (1984 – 1987) : Ông Vũ Ngọc Kha
Nhiệm kỳ 8,9,10,11 & 12 (1987 – 1997): Ông Nguyễn Ngọc Tần
Nhiệm kỳ 13,14,15,16,17,18, 19, 20, 21 ( 1997 – 2015…) : Ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc
Nhiệm kỳ 22 ( 2015 – 2017 ): Ông Lê Quang Tín

Nhiệm kỳ 23 (2017 -2019): Ông Nguyễn Văn Phụng

Ban Chấp Hành Cộng Đồng gồm 6 chức vụ như sau :

  1. Chủ tịch
  2. Phó chủ tịch nội vụ
  3. Phó chủ tịch ngoại vụ
  4. Phó chủ tịch kế hoạch
  5. Tổng thư ký
  6. Thủ quỹ

Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng gồm có Ban chấp hành và các ủy viên do Ban chấp hành mời không giới hạn tùy theo nhu cầu sinh hoạt điều hành Cộng Đồng.

Bên cạnh Hội Đồng Quản Trị có Ban cố vấn và các tư vấn do chủ tịch Cộng Đồng mời để tham khảo khi có nhu cầu. Ban cố vấn cũng làm việc theo nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị.

 

 Nội Quy 2018