Liên Lạc

Cộng đồng Người Việt Tự Do Nam Úc

62 Athol Street
Athol Park, SA 5012
Australia
Điện thoại: 61-8-8447-8821
Fax: 61-8-8447-5527

Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng email bằng cách nhấp chuột vào đây.

Cộng đồng Người Việt Tự Do Nam Úc
Chủ tịch: Mr Phung Nguyen
phung.nguyen@sa.vnca.org.au

Điện thoại: 0416 408 574

Phó Chủ Tịch – Nội vụ Mr Toan Ho
toan.ho@sa.vnca.org.au
Phó Chủ Tịch – Ngoại vụ Ms Tram Vu
tram.vu@sa.vnca.org.au
Phó Chủ Tịch – Hoạch định Ms Kha Nguyen
kha.nguyen@sa.vnca.org.au
 Thư ký  Mr Linh Dang Nguyen
linh.d.nguyen@sa.vnca.org.au
Thủ quỹ Mr. Dang Nguyen
dang.nguyen@sa.vnca.org.au
Trợ lý Phó Chủ Tịch Nội Vụ Mr Tao Tang

tao.tang@sa.vnca.org.au

Trợ lý Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Ms Phung Ho

phung.ho@sa.vnca.org.au

Trợ lý Phó Chủ Tịch Hoạch định Mr Long Vu

long.vu@sa.vnca.org.au

 Maintenance Mr Liem Nguyen

liem.nguyen@sa.vnca.org.au

Thanh thiếu niên

 

Ms Thu Robins

thu.robins@sa.vnca.org.au

Trẻ em

 

Ms Nga Nguyen

nga.nguyen@sa.vnca.org.au

Chương trình Tiếp cận Cộng đồng và Dịch vụ SA 
Giám đốc Điều hành Ms Lan Mong Nguyen
lan.mongnguyen@sa.vnca.org.au
Hành chánh Ms. Jamila– Phụ tá cá nhân Giám đốc Điều hành
admin@sa.vnca.org.au;

Mr. Benjamin Vo – Nhân viên Trợ giúp Hành chánh
benjamin.vo@sa.vnca.org.au

Mr. Luon Nguyen – Trợ lý tài chính

luon.nguyen@sa.vnca.org.au

Các Dịch vụ giúp Cai nghiện Ms. My Phuong Sramek – Quản Lý Viên Dịch vụ Cai Nghiện
phuong.sramek@sa.vnca.org.au

Mr. Julio Alejo – Điều hợp viên CNP
julio.alejo@sa.vnca.org.au

Ms. Hoa Nguyen – Nhân viên Tư vấn AOD
hoa.nguyen@sa.vnca.org.au

Mr. Thao Nguyen –  Nhân viên Giáo Dục Cộng  Đồng về Cờ bạc
phuongthao.nguyen@sa.vnca.org.au 

Ms Huong Nguyen – Nhân viên Hỗ trợ Gia đình

huong.nguyen@sa.vnca.org.au
Mr. Long Ho – Nhân viên Tư vấn AOD
long.ho@sa.vnca.org.au

Mr. Charlie Nguyen – Hướng dẫn viên AOD
charlie.nguyen@sa.vnca.org.au

Mr. Tuan Nguyen – Hướng dẫn viên AOD
tuan.nguyen@sa.vnca.org.au

Mr. Khuong Tran – Hướng dẫn viên AOD
khuong.tran@sa.vnca.org.au

Chương trình Giáo dục Cộng đồng Tráng niên
Dịch vụ Chăm sóc Cao niên Mr. Khiem Lam – Điều hợp viên nhóm
khiem.lam@sa.vnca.org.au

Ms. Mai Ly – Điều hợp viên nhóm
mai.ly@sa.vnca.org.au
Ms. Huong Le – Điều hợp viên nhóm
huong.le@sa.vnca.org.au

Ms. Nhung Huynh – Nhân viên Giáo dục nhóm
nhung.huynh@sa.vnca.org.au

Dịch vụ Tuổi trẻ Heman Gautam

heman@sa.vnca.org.au

Trường Việt Ngữ
Hiệu trưởng Mr. Manh Quach
Chương trình Chăm sóc Kỳ Hè
Điều hợp viên