Liên Lạc

Cộng đồng Người Việt Tự Do Nam Úc

62 Athol Street
Athol Park, SA 5012
Australia
Điện thoại: 61-8-8447-8821
Fax: 61-8-8447-5527

Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng email bằng cách nhấp chuột vào đây.

Cộng đồng Người Việt Tự Do Nam Úc
Chủ tịch: Mr Tin Le
tin.le@sa.vnca.org.au
Phó Chủ Tịch – Nội vụ Mr Toan Ho
toan.ho@sa.vnca.org.au
Phó Chủ Tịch – Ngoại vụ Mr. Paul Avina
paul.avina@sa.vnca.org.au
Phó Chủ Tịch – Hoạch định Mr. Thang Hoang
thang.hoang@sa.vnca.org.au
 Thư ký  Ms. Phuong Nguyen
phuong.nguyen@sa.vnca.org.au
Thủ quỹ Mr. Vu Le
vu.le@sa.vnca.org.au
Chương trình Tiếp cận Cộng đồng và Dịch vụ SA 
Giám đốc Điều hành Ms Lan Mong Nguyen
lan.mongnguyen@sa.vnca.org.au
Hành chánh Ms. Cathy Huong Nguyen – Phụ tá cá nhân Giám đốc Điều hành
admin@sa.vnca.org.au;

Mr. Benjamin Vo – Nhân viên Trợ giúp Hành chánh
benjamin.vo@sa.vnca.org.auMr. Luon Nguyen – Trợ lý tài chính                  luon.nguyen@sa.vnca.org.au
Các Dịch vụ giúp Cai nghiện Ms. My Phuong Sramek – Quản Lý Viên Dịch vụ Cai Nghiện
phuong.sramek@sa.vnca.org.au

Mr. Julio Alejo – Điều hợp viên CNP
julio.alejo@sa.vnca.org.au

Ms. Hoa Nguyen – Nhân viên Tư vấn AOD
hoa.nguyen@sa.vnca.org.au

Mr. Trung Tran –  Nhân viên Giáo Dục Cộng  Đồng về Cờ bạc
trung.tran@sa.vnca.org.au

Mr. Hai Nguyen – Nhân viên Hỗ trợ Gia đình
hai.nguyen@sa.vnca.org.au
Mr. Long Ho – Nhân viên Tư vấn AOD
long.ho@sa.vnca.org.auMr. Charlie Nguyen – Hướng dẫn viên AOD
charlie.nguyen@sa.vnca.org.au

Mr. Tuan Nguyen – Hướng dẫn viên AOD
tuan.nguyen@sa.vnca.org.au

Mr. Khuong Tran – Hướng dẫn viên AOD
khuong.tran@sa.vnca.org.au

Chương trình Giáo dục Cộng đồng Tráng niên
Dịch vụ Chăm sóc Cao niên Dr. Huy Le – Quản lý Viên
huy.le@sa.vnca.org.au

Mr. Khiem Lam – Điều hợp viên nhóm
khiem.lam@sa.vnca.org.au

Ms. Mai Ly – Điều hợp viên nhóm
mai.ly@sa.vnca.org.au
Ms. Huong Le – Điều hợp viên nhóm
huong.le@sa.vnca.org.auMs. Nhung Huynh – Nhân viên Giáo dục nhóm
nhung.huynh@sa.vnca.org.au
Dịch vụ Tuổi trẻ Ms. Sina Kheav
sina.kheav@sa.vnca.org.au

Ms. Lisa Nguyen
lisa.nguyen@sa.vnca.org.au
Trường Việt Ngữ
Hiệu trưởng Mr. Tin Le
tin.le@sa.vnca.org.au
Chương trình Chăm sóc Kỳ Hè
Điều hợp viên